013 222 00 24

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. https://hightech-ss.nl
: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: https://hightech-ss.nl/ gevestigd aan de Corellistraat 211, 5049 EH te Tilburg , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80214355 b. klant: iedere natuurlijke of
rechtspersoon met wie HighTech security systems een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst
tussen de klant en HighTech security systems
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HighTech
security systems en de klant waarop HighTech security systems deze algemene voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
HighTech security systems ,voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HighTech
security systems, en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door HighTech security systems, verstrekte gegevens zijn aan
wijzigingen onderhevig en binden HighTech security systems, niet.
3.3 HighTech security systems, is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk zet- of
programmeerfouten in haar catalogi, mailingen of op de website.
3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief
verzendkosten.
3.5 De door HighTech security systems, gemaakte offertes zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders
aangegeven. HighTech security systems, is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de klant binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de
door of namens hem aan HighTech security systems, verstrekte gegevens waarop HighTech security
systems, haar aanbieding baseert,
3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is
HighTech security systems, daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HighTech security systems, anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht HighTech security systems niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden
producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en
kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 5 Leveringen en leveringstermijnen
5.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door HighTech security systems, besteld en in overleg met de
klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen
worden, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.2 Via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat
de klant aan HighTech security systems, een nieuw adres heeft opgegeven.
5.3 De door HighTech security systems, opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
5.4 De door HghTech security systems, opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
5.5 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden
wordt, kan daarvan aan HighTech security systems, slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een
dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
5.6 In het geval dat een door HghTech security systems, met de klant overeengekomen leveringstermijn
wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar
doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, wordt deze termijn
automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd
overschreden.
5.7 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart op de website, voorafgaand aan het moment van
bestellen, vermeld.
5.8 Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één
levering wordt uitgeleverd.
5.9 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico
waar het deze producten betreft, over op de klant.
Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven
tijdens het bestelproces.
6.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na
de factuurdatum te zijn voldaan, op een door HighTech security systems, aan te geven wijze in de valuta
waarin is gedeclareerd.
6.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant van
rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen,
kan HighTech security systems, de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan
verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten,
6.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen
en producten van HighTech security systems, op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 7 Ontbinding
7.1 De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht
gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te,
ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele label,
verpakkingen, etc. HighTech security systems, zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na
ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product
wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor
gebruikmaking van dit recht.
7.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten
in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
7.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product op enige wijze naar
specificaties van de klant is vervaardigd.
7.4 HighTech security systems, is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen
uit de overeenkomst niet nakomt.
7.5 Voorts is HighTech security systems, bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7.6 HighTech security systems, , is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst HighTech security systems, ter
kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
7.7 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HighTech security systems op de
klant onmiddellijk opeisbaar. Indien HighTech security systems, de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
Artikel 8 Klachtenregeling en verjaring
8.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame
tijd te melden. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 14
dagen na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden
bij: https://hightech-ss.nl, Corellistraat 211, 5049 EH Tilburg,
Telefoon: 0132220024
E-mail: info@hightech-ss.nl
8.2 Klachten worden door HighTech security systems, binnen 21 dagen afgehandeld. Indien afhandeling
van een klacht binnen de termijn van 21 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte
worden gesteld van de vertragingsduur.
8.3 Door HighTech security systems, als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden
gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke
gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van
HighTech security systems.
Artikel 9 Garantie
(Garantie 5 Jaar)
9.1 Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal HighTech security systems, het
binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen. Deze garantie komt de klant toe
onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.
9.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b.
onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de
klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade,
veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.
Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die
vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
10.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, HighTech security
systems,gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en HighTech security systems zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HighTech
security systems
, niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd
tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 11 Eigendomsrecht
11.1 Alle geleverde goederen blijven het eigendom van HighTech security systems, tot dat alle vorderingen
van HighTech security systems, op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper
niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom HighTech security systems, zijn, deze te vervreemden,
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.

Algemene voorwaarden